Цели

Нашите цели и направленията, в които работим са:

  • Повишаване нивото на информираност на обществото по въпросите, отнасящи се до алкохолната зависимост.
  • Консултиране на зависими към алкохол, както и техните родители, семейства и близки.
  • Организиране на обучения и семинари по проблемите с алкохолната зависимост.
  • Повишаване нивото на информираност сред подрастващите, осъществяване на първична превенция в учебни заведения.
  • Иницииране и участие в обществени дебати и диалог с институциите във връзка с проблемите на алкохолната зависимост.
  • Осъществяване на връзка между гражданското общество и институциите в страната по отношение на проблемите, свързани със алкохолната зависимост в България.
  • Сдружението работи с тесни специалисти в областта на алкохолната зависимост.